وب نوشته های من

وای که چقدر دلم می خواست کلمو بکوبم به دیوار وقتی گفت : هرچی باشه اصیله !!

لعنت به این اصالت !!!!!

I wanna stay in LOVE with my self

Darling I forgive you after all

I'm gonna let it go

Lithium

توسط: نرگس |دوشنبه 11 آذر 1387 , 14:27|  نظرات: 18