وب نوشته های من

- کار من شده است حسرت لحظه های رفته ! لحظه هایی که دیگر باز نخواهند گشت ...

- نمی دانم چه سری در خاطرات گذشته است که هر گاه چه خوش و چه ناخوشش را مرور می کنم آه از نهادم بر می خیزد !

- شمارش معکوس شروع شده است ! سعی میکنم آرام بشمارم تا آرام بگذرد ...

- چشمانم از دیدن مداوم بنفش خسته شده است ! روحم رنگ بنفش به خود گرفته !!

- دیگر هیچ برایم مهم نیست ... می خواهم لحظات را لاقید بگذرانم !!

- چه می شنوم از گوشه و کنار ؟! صدای ساز و دهل را از خانه ی دلش ! و خانه ی دلم را به آتش عزا می کشاند !!

توسط: نرگس |جمعه 29 خرداد 1388 , 21:37|  نظرات: 11