وب نوشته های من
فردا امتحان فینال دارم.خدا کنه قبول بشم .هیچی نخوندم هنوز...اگه قبول نشم ابروم میره...
توسط: نرگس |یکشنبه 14 اسفند 1384 , 20:44|  نظرات: 22